PÜHA VAIMU ANNID JA KINNITAMISE SAKRAMENT


Jumala Poja tulemist ja Püha Vaimu ande kuulutas ette prohvet
Jesaja:

Iisai kännust võrsub võsu,
viljaoksake tema juurtest

ja selle peal hingab Issanda Vaim -

tarkuse ja mõistmise Vaim,
nõu ja kindla meele Vaim,
tõe tundmise ja vagaduse Vaim -

ja jumalakartuse Vaim täidab teda.

Jes. 2,1-2

Meie, ristitud, oleme kõik Jumala pojad ja tütred,
Jeesuse õed ja vennad.
Püha Vaim on meiegi jaoks.

.............................................................................

Prohvet Jesaja kuulutuse põhjal räägib Kirik

SEITSMEST PÜHA VAIMU ANNIST:


    * tarkus
    * mõistmine
    * hea nõu
    * meelekindlus
    * tõe tundmine
    * vagadus
    * jumalakartlikkus

..............................................................................

PÜHA VAIMU TULEMINE


Apostlite tegude raamat jutustab meile, kuidas Jumal saatis
Kirikule oma Püha Vaimu:

Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas,
ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks
puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid
otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale
nendest ja nad täideti Püha Vaimuga ja hakkasid rääkima
teisi keeli, nõnda nagu Vaim andis neile rääkida.
Siis tõusid Peetrus ja teised üksteistkümmend apostlit
püsti ja Peetrus tõstis häält ning ütles: "See on, mida
prohvet Joel on öelnud:
Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal,
et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale."

Ap. 2,1-41

Apostlid andsid Püha Vaimu edasi käte pealepanemise läbi:

Kui apostlid said Jeruusalemmas kuulda, et Samaaria on
Jumala sõna vastu võtnud, saatsid nad sinna Peetruse ja
Johannese. Kui need pärale jõudsid, palvetasid nad, et
samaarlased saaksid Püha Vaimu, sest Püha Vaim ei
olnud veel kellegi peale tulnud: neis oli ainult Issanda
Jeesuse nimel ristitud.
Siis panid Peetrus ja Johannes käed nende peale ja nad
said Püha Vaimu.

Ap 8,11-15

................................................................................

NELIPÜHI NOVEEN


Evangelist Luukas kirjutab, et enne taevaminemist ütles Jeesus
oma jüngritele:

Mina läkitan teile selle, kelle Isa on tõotanud.
Jääse siis linna seni kuni te saate rüüks väe kõrgelt!
24,49

Apostlite tegude raamatus loeme, et Jeesuse apostlid viibisidki

kõik ühel meelel hardas palves
koos naiste, Jeesuse ema Maarja ja Jeesuse vendadega
1,14

Nad palvetasid üheksa päeva - Taevaminekust Nelipühadeni. Siis
saatis Jeesus neile oma Püha Vaimu, nagu vägeva sõjarüü ja
apostlid hakkasid julgesti Jumala sõna kuulutama.

Ka meie tahame saada seda vägevat Vaimu, kelle Jeesus saadab.
Sellepärast palvetame ka meie üheskoos ja ühel meelel need üheksa
päeva Taevaminekust Nelipühadeni.


Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Palvetagem.

Kõigeväeline, helde ja armuline Isa! Meie, Sinu pojad ja tütred,
palume Sind: läkita ka meile oma Püha Vaimu annid sõjarüüks, et
me võiksime head võitlust võidelda ja et meie elu võiks head vilja kanda.

Kinnita meid tarkuse Vaimuga! - Issand, võta meid kuulda!
Kinnita meid mõistmise Vaimuga!
Kinnita meid hea nõu leidmise Vaimuga!
Kinnita meid meelekindluse Vaimuga!
Kinnita meid tõetundmise Vaimuga!
Kinnita meid vagaduse Vaimuga!
Kinnita meid jumalakartuse Vaimuga!

Õpeta meid elama armastuses!
Õpeta meid elama rõõmus!
Õpeta meid elama rahus!
Õpeta meid elama kannatlikkuses!
Õpeta meid elama lahkuses!
Õpeta meid elama headuses!
Õpeta meid elama ustavuses!
Õpeta meid elama tasaduses!
Õpeta meid elama tagasihoidlikkuses!

Nii palume Sinu Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel, kes
koos Sinu ja Püha Vaimuga elab ja valitseb igavesti. Aamen.

Meie Isa ...

Ole tervitatud, Maarja ...

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb
igavesest ajast igavesti.

Aamen.

......................................................................................

KIRIK KINNITAB KA MEID PÜHA VAIMUGA


Apostlid andsid Püha Vaimu väge edasi käte pealepanemisega. Nad seadsid
mõned oma õpilastest seda tööd edasi viima, millega nemad olid
algust teinud. Meie kutsume neid vaimulikkudeks. Nemad annavad kinnitamise
sakramendis Püha Vaimu ande edasi usklikele, kes neid soovivad.

Sakrament on nähtav talitus, mis annab meile nähtamatut Jumala armu.
Kui vaimulik (piiskop või preester) paneb käed meie peale ja salvib meid
püha kriisamiga, kinnitab Püha Vaim ka meid meie eluvõitluseks, et oleksime
julged Jeesuse hea sõnumi kuulutajad.

Kui piiskopil on võimalik kogudust külastada, toimetame kinnitamise sakramendi
jagamist pidulikult. Piiskop, apostliameti kandja, on nähtav märk
meie seosest Kristuse üleilmse kirikuga. Niisugune nähtav märk on ka
kriisam, mille pühitsemise õigus on ainult piiskopil. Kui piiskopil ei ole
võimalik tulla, võivad kinnitamist toimetada Kiriku ka koguduste preestrid,
kusjuures nad käsutavad sedasama piiskopi pühitsetud kriisamisalvi.
Kinnitamine on aga tähtis sündmus ka kohaliku koguduse jaoks.

Sellepärast võtavad kinnitatavad kaasa ühe oma ristivanematest või mõne
koguduse liikme tunnistajana.

.........................................................................................

KUIDAS ANTAKSE KINNITAMISE SAKRAMENT?


Pidulik kinnitamine toimub armulauateenistuse (missa) raames.
Pärast evangeeliumi kutsub piiskop kinnitatavad koos ristivanemate
või tunnistajatega enda ette, tuletab neile meelde sündmuse tähtsust
ning laseb neil uuendada ristimistõotusi.

Kui kinnitatav piiskopi ette astub, seisab ristivanem või tunnistaja tema
selja taga, asetab oma parema käe kinnitatava õlale ning ude piiskopile
tema nime. (Kinnitatav võib enesele selleks puhuks valida ristinimele
lisaks uue nime, näiteks eeskujuks valitud pühaku oma.)

Piiskop paneb käed kinnitatava peale, teeb tema laubale püha kriisamiga
ristimärgi ja ütleb:

"Ole kinnitatud Püha Vaimu, Jumala anniga!" ("Accipe signaculum Doni
Spiritus Sancti!")

Kinnitatav vastab: "Aamen!"

Siis ütleb piiskop: "Rahu olgu Sinuga!" ("Pax tibi!")

Kinnitatav vastab: "Ja Sinu vaimuga!" ("Et cum spiritu tuo !")

(Peale selle võib kogudus, vastavalt võimalustele, lisada palveid, laule,
protsessioone jne.)

...........................................................................................

PÜHA VAIMU VILJAD


Apostel Paulus õpetab:

Aga Vaimu vili on

armastus, rõõm, rahu,
pikk meel, lahkus, headus,
ustavus, tasadus, enesevalitsus.

Gal. 5,21

Apostel Pauluse kuulutuse põhjal räägib Kirik
ÜHEKSAST PÜHA VAIMU VILJAST:

  •     armastus
  •     rõõm
  •     rahu
  •     kannatlikkus
  •     lahkus
  •     headus
  •     ustavus
  •     tasadus
  •     enesevalitsus

Kui me käime ustavalt Armulaual, siis me hoolitseme nende Püha Vaimu andide eest,
mis Jumal meile annab. Siis kannab meie elu rikkalikult vilja.

Tagasi>