3. mai

PÜHAD APOSTLID FILIPPUS JA JAAKOBUS

PALVE

Püha Jumal, kes Sa pühade apostlite
Filippuse ja Jaakobuse
tähtpäeva rõõmus pühitseda lased,
luba meil nende eestpalvete läbi
Sinu Ainusündinu kannatuste ja ülestõusmise osanikena
kord õndsana Sinu palet näha
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Filippus

Üks Jeesuse jüngritest. Filippus sündis Betsaidas Galileas ning oli esialgu arvatavsti Ristija Johannese jünger. Johannese Evangeeliumist leiame, kuidas Jeesus Filippuse enda juurde kutsus ja see omakorda Naatanaela (tuntud ka kui Bartolomeus) kaasa tõi. Filippus oli viie tuhande mehe söötmise juures. Ta oli Jeesuse juures ka nelipühapäeval, mil Püha Vaim end jüngritele ilmutas. Filippus palus Jeesusel neile oma isa näidata.
Arvatakse, et hiljem jutlustas Filippus Kreekas ja Früügias ning suri Domitianuse märtrina tõenäoliselt Hierapolises. Sinna ta ka esialgu maeti. Hiljem viidi ta põrm Rooma Kaheteistkümne Apostli basiilikasse.

Püha Jaakobus (noorem)

Alphaeuse ja Kristuse risti kõrval seisnud naise poeg Jaakobus võis olla Jeruusalemma
esimene piiskop. Ta kirjutas "Püha Jaakobuse epistli". Rohkem pole temast aga midagi teada. Arvatavsti sai ta märtriks riidevanutaja nuia läbi, kuigi - 62. aastal oli juutide Suur Kohus käskinud ta kividega surnuks visata.

Allikas: "Pühakuteraamat. Nende elulood, teod ja ikonograafilised embleemid," koostanud Kristi Tarand