REGINA CÆLI, 8. mai 2005, 7. ülestõusmisaja pühapäev
BENEDICTUS XVI

REGINA CÆLI

Ülemaailmne meediapäev

Püha Peetruse väljak
7. Ülestõusmisaja pühapäev, 8. mai, 2005

Kallid Vennad ja Õed,

Täna tähistatakse paljudes maades, nende hulgas ka Itaalias, Issanda Taevaminemise Suurpüha. Sel päeval on kõik kristlased kutsutud pöörama pilgu Tema poole, kes 40 päeva pärast oma ülestõusmist apostlite üllatuseks "tõsteti [...] nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest" (Apostlite teod 1,9).

Seega on meid kutsutud uuendama oma usku Jeesusesse, ainsasse tõelisesse kogu inimkonna pääsmise lootusesse. Taevasse tõustes avas ta uuesti tee paradiisi, meie lõplikku kodumaale. Nüüd toetab ta meid oma Vaimu väega meie igapäevasel palverännakul siin maa peal.

Ülemaailmset meediapäeva tähistatakse sel pühapäeval teemal "Kommunikatsioonimeedia rahvastevahelise üksteisemõistmise teenistuses". Tänapäevases piltiderikkas maailmas on massimeediast sisuliselt saanud erakordne inimkonnasisese solidaarsuse ja üksteisemõistmise edendamise ressurss. Suurepärase tõendi selle kohta saime hiljuti minu kalli eelkäija Johannes Paulus II surma ja matusetseremoonia ajal. Kõik aga sõltub sellest, kuidas neid vahendeid kasutatakse.

Need olulised kommunikatsioonivahendid võivad aidata kaasa vastastikusele tundmisele ja dialoogile või ka vastupidiselt - õhutada eelarvamusi ning viha isikute ja rahvaste vahel; nad võivad anda panuse rahu levitamisse või vägivallale ärgitada. Selletõttu tuleb alati rõhuda üksikisiku vastutusele; kõik peavad täitma oma rolli objektiivsuse, inimväärikuse austamise ning ühishuvide silmaspidamise tagamises kõigis kommunikatsioonivormides. Sel viisil aitavad kõik kaasa inimkonda lõhestavate vaenulikkuse müüride lammutamisele ning sõpruse ja armastuse sidemete tugevdamisele, mis on Jumala Riigi märkideks ajaloos.

Pöördugem tagasi taevaminemise kristliku müsteeriumi juurde. Pärast seda, kui Issand taevasse läks, kogunesid jüngrid palvetamiseks ülemisse tuppa koos Jeesuse Emaga (vt. Ap 1,14), kutsudes koos Püha Vaimu, kes annaks neile väe olla tunnistajaks ülestõusnud Kristusele (vt. Lk 24,49, Ap 1,8). Ühenduses Pühima Neitsi Maarjaga elab iga kristlik kogudus neil päevil uuesti läbi seda unikaalset vaimulikku kogemust valmistades ennast ette Nelipühaks. Ka meie pöördume nüüd Maarja poole ülistuslauluga Regina Caeli, paludes tema kaitset Kirikule ning eriti neile, kes pühendavad ennast evangelisatsioonitööle sotsiaalse kommunikatsioonimeedia vahenditega.

(tõlge mitteametlik - neitsimaarja.ee toim.)